Takaisin Virtaafillariin.fi etusivulle¬†ūüĒó

Virtaa fillariin -talvisähköpyöräkokeiluun ilmoittautuneiden tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY
09 15611
asiakaspalvelu@hsy.fi

2. Rekisterin nimi

Virtaa fillariin -talvisähköpyöräkokeiluun ilmoittautuneet

3. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Petteri Nisula
PL 100, 00066 HSY
050 320 8514
petteri.nisula@hsy.fi

4. Vastuuhenkilö

Petteri Nisula

5. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on kuntayhtymän oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella taikka sopimuksen täytäntöönpaneminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

  • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen
  • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme t√§ytt√§minen,

6. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn, kuten koulutettavien, henkilötietoja:

  • rekister√∂idyn perustiedot kuten nimi* ja ik√§, perheenj√§senten lukum√§√§r√§ ja heid√§n ik√§ns√§
  • rekister√∂idyn yhteystiedot kuten s√§hk√∂postiosoite*, puhelinnumero* ja¬†postinumero*
  • mahdolliset muut erikseen rekister√∂idyn suostumuksella ker√§tyt¬†tiedot: perheen autojen lukum√§√§r√§, tieto siit√§ miksi rekister√∂ity haluaa¬†testata s√§hk√∂py√∂r√§√§, tieto siit√§ millaisen s√§hk√∂py√∂r√§n rekister√∂ity haluaa testattavakseen.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. 

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Organisaation sisäisissä ohjeissa on määritelty henkilöt, joilla on oikeus käsitellä rekisteriä. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen palvelun suorittamiseksi tai niin kauan kuin soveltuva lainsäädäntö vaatii, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Talven 2020 kokeiluun ilmoittautuneiden rekisteröityjen tiedot säilytetään maaliskuun loppuun 2020.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai
virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa annettu suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteriin tallennettujen tietojen tarkastusoikeutta koskevan pyynnön voi toimittaa HSY:lle kirjeitse tai sähköpostilla. Tarkastusoikeuspyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti HSY:n toimipisteessä. Tarvittaessa pyydämme tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Kieltäydymme pyynnön toteuttamisesta ainoastaan laissa säädetyllä perusteella.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 alkaen) rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tilanteissa rajoitetusti pyytää käsittelyn rajoittamista ja tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen sekä vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus HSY:n suorittamasta henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

12. Rekisteröidyn informointi

Rekisteriseloste on nähtävillä Virtaa fillariin -sivulla, HSY:n kotisivuilla ja HSY:n toimipaikassa.

13. Rekisterihallinto

Vastuuhenkilö nimeää rekisteriasioita ylläpitävät henkilöt ja varmistaa rekisterin asianmukaisen hoitamisen.

HSY:n tietosuojavastaava on Miikka Pekkarinen (miikka.pekkarinen@hsy.fi).

14. Rekisteriselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Takaisin etusivulle¬†ūüĒó